Opłaty (2023/24)

Dotychczasowe czesne nie ulega zmianie i wynosi:

– miesięcznie, £25 za pierwsze dziecko; £15 za drugie dziecko z tej samej rodziny;

£10 za trzecie i każde kolejne dziecko z tej samej rodziny.

Przy opłacie rocznej z góry przysługuje 10% zniżki.

Szkoła nie przyjmuje opłat w gotówce.

Opłat można dokonywać wyłącznie przelewem lub stałym zleceniem przelewu na konto bankowe banku HSBC, Branch sort code: 40-30-57 Account Number: 70049158.

Zgodnie z umową:

  1. Usługi edukacyjne prowadzone przez Szkołę są odpłatne.
  2. Szkoła pobiera opłaty w następujących kwotach:

2.1 miesięcznie, 10 rat po £25 za pierwsze dziecko; £15 za drugie dziecko z tej samej rodziny; £10 za trzecie i każde kolejne dziecko z tej samej rodziny płatne do 5 każdego miesiąca.

  1. W przypadku nieterminowego uregulowania należności Koordynator Szkoły w porozumieniu z Zarządem Organizacji może zawiesić Ucznia w jego prawach do czasu uregulowania przez rodziców / opiekunów prawnych zaległych płatności.
  2. W przypadku rezygnacji z nauki (lub skreślenia z listy uczniów) Szkoła nie zwraca czesnego za rozpoczęty miesiąc. Szkoła zobowiązuje się do zwrotu nadpłaconej kwoty czesnego wynikającej z opłacenia całego roku lub półrocza z góry pomniejszonej o wykorzystany czas nauki. Rezygnacja musi być jednak złożona na piśmie u Koordynatora Szkoły.
  3. Opłat można przelewem lub stałym zleceniem przelewu na konto bankowe banku HSBC, Branch sort code: 40-30-57 Account Number: 70049158.
  4. W przypadku nie uczestniczenia dziecka w zajęciach, należy ten fakt zgłosić jak najszybciej Koordynatorowi Szkoły. Jeżeli nieobecność wynika z przedłużającej się choroby lub innych przyczyn losowych, opłata za szkołę może zostać pomniejszona w odniesieniu do czasu nieobecności. Wnioski o obniżenie płatności należy kierować do Koordynatora Szkoły. Wnioski te będą rozpatrywane indywidualnie przez Zarząd Organizacji. W przypadku nie zgłoszenia nieobecności dziecka w zajęciach opłatę należy wnieść w pełnej wysokości.
  5. Opłaty za przejazdy autobusem szkolnym, wycieczki, imprezy kulturalne i okolicznościowe nie są wliczone w czesne.
  6. W przypadku niemożności dokonywania wpłat w terminie, fakt ten należy zgłosić niezwłocznie do Koordynatora Szkoły lub Organizacji.
  7. W stosunku do rodziców lub opiekunów, którzy naruszyli warunki umowy Zarząd organizacji może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego (small claims).