Opłaty

Dotychczasowe czesne nie ulega zmianie i wynosi:

– miesięcznie, £25 za pierwsze dziecko; £15 za drugie dziecko z tej samej rodziny;

£10 za trzecie i każde kolejne dziecko z tej samej rodziny.

– rocznie, za pierwsze dziecko £250; za drugie dziecko z tej samej rodziny £150;

za trzecie i każde kolejne dziecko z tej samej rodziny £100.

 

Opłat można dokonywać gotówką wpłacając należną sumę:

 • Skarbnikowi Szkoły w każdą pierwszą sobotę miesiąca lub
 • przelewem / stałym zleceniem przelewu na konto bankowe banku HSBC, Branch sort code: 40-30-57 Account Number: 70049158.

 

Zgodnie z umową:

 

 1. Usługi edukacyjne prowadzone przez Szkołę są odpłatne.
 2. Szkoła pobiera opłaty w następujących kwotach:

2.1 miesięcznie, 10 rat po £25 za pierwsze dziecko; £15 za drugie dziecko z tej samej rodziny; £10 za trzecie i każde kolejne dziecko z tej samej rodziny płatne do 5 każdego miesiąca.

2.2 jednorazową opłatę roczną za pierwsze dziecko £250; za drugie dziecko z tej samej rodziny £150; za trzecie i każde kolejne dziecko z tej samej rodziny £100; Jednorazowo, do 1 października każdego rozpoczynającego się roku szkolnego przy jednorazowej wpłacie rocznej przysługuje 10% zniżki.

 1. W przypadku nieterminowego uregulowania należności Koordynator Szkoły w porozumieniu z Zarządem Organizacji może zawiesić Ucznia w jego prawach do czasu uregulowania przez rodziców / opiekunów prawnych zaległych płatności.
 2. W przypadku rezygnacji z nauki (lub skreślenia z listy uczniów) Szkoła nie zwraca czesnego za rozpoczęty miesiąc. Szkoła zobowiązuje się do zwrotu nadpłaconej kwoty czesnego wynikającej z opłacenia całego roku lub półrocza z góry pomniejszonej o wykorzystany czas nauki. Rezygnacja musi być jednak złożona na piśmie u Koordynatora Szkoły.
 3. Opłat można dokonywać gotówką wpłacając należną sumę Skarbnikowi Szkoły lub przelewem / stałym zleceniem przelewu na konto bankowe banku HSBC, Branch sort code: 40-30-57 Account Number: 70049158.
 4. W przypadku nie uczestniczenia dziecka w zajęciach, należy ten fakt zgłosić jak najszybciej Koordynatorowi Szkoły. Jeżeli nieobecność wynika z przedłużającej się choroby lub innych przyczyn losowych, opłata za szkołę może zostać pomniejszona w odniesieniu do czasu nieobecności. Wnioski o obniżenie płatności należy kierować do Koordynatora Szkoły. Wnioski te będą rozpatrywane indywidualnie przez Zarząd Organizacji. W przypadku nie zgłoszenia nieobecności dziecka w zajęciach opłatę należy wnieść w pełnej wysokości.
 5. Opłaty za przejazdy autobusem szkolnym, wycieczki, imprezy kulturalne i okolicznościowe nie są wliczone w czesne.
 6. W przypadku niemożności dokonywania wpłat w terminie, fakt ten należy zgłosić niezwłocznie do Koordynatora Szkoły lub Organizacji.
 7. W stosunku do rodziców lub opiekunów, którzy naruszyli warunki umowy Zarząd organizacji może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego (small claims).