Kadra szkoły

mgr Paulina Zalewska-Oriola  – Dyrektor szkoły Polish Abroad Saturday School

Paulina Zalewska Oriola

– nauczyciel języka polskiego i wiedzy o Polsce

Absolwentka studiów pierwszego i drugiego stopnia na Uniwersytecie Łódzkim, specjalizacja filologia angielska (nauczanie języków obcych). W latach 2000-2006 nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej, liceum dla dorosłych oraz studium doskonalenia zawodowego w Łodzi. W latach 2003-2006 egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi (egzamin po szkole podstawowej). W roku 2005 uzyskała stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Od 2007 czynny egzaminator języka angielskiego jako obcego na University of Cambridge na poziomach A2-C2. Od 2008 zarejestrowana, jako nauczyciel w GTC for Wales, od 2009 również w GTC for NI. W latach 2008 – 2010 pracowała, jako nauczyciel wspomagający dzieci z mniejszości narodowych, w szkołach podstawowych i średnich na terenie Cardiff, Walia.

Od stycznia 2017 związana z Polską Szkołą Sobotnią w L/Derry, gdzie pracowała najpierw, jako nauczyciel nauczania zintegrowanego, a następnie języka polskiego i wiedzy o Polsce. Od września 2017 pełni funkcję dyrektora szkoły, obecnie rozpoczęła drugą kadencję.

Jest absolwentką kursów kwalifikacyjnych  z zakresu zarządzania szkolnymi punktami konsultacyjnymi, nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII, nauczania wiedzy o Polsce w szkole podstawowej i liceum ogólnokształcącym. Brała udział w konferencjach, kursach doskonalących i szkoleniach z tematyki dwujęzyczności, nauczania języka polskiego, jako drugiego, dziedziczonego i obcego, nauczania historii, geografii i kultury polskiej, logopedii, dziecięcej psychologii rozwojowej, jakości nauczania, pomiaru dydaktycznego, oraz wykorzystania technologi informacyjno-komunikacyjnych w szkole.

mgr Agnieszka Cyrulska

– nauczyciel klasy II (nauczanie zintegrowane)

W 2015 roku ukończyła studia na Uniwersytecie Przyrodniczo – Humanistycznym w Siedlcach, na kierunku pedagogika, specjalność animator i menedżer kultury. Po studiach pracowała na stanowisku pedagoga, w jednej z lubelskich poradnii psychologiczno-pedagogicznych.

Od 2019 roku związana z Polską Szkołą Sobotnią w Derry, gdzie pracowała jako nauczyciel przedszkola, a następnie jako nauczyciel nauczania zintegrowanego. Dodatkowo, od września 2021 roku pełni funkcję wicedyrektora szkoły. Odbyła wiele kursów i szkoleń z zakresu pracy z dzieckiem dwujęzycznym, wspierania dzieci z problemami w czytaniu i pisaniu. Od września 2022 rozpoczęła przygotowanie do zawodu nauczyciela na stopień  nauczyciela mianowanego.

p. Ewa Korzeniewska

– nauczyciel przedszkola

Ukończyła kurs na asystenta nauczyciela przedszkola, brała udział w kursach i szkoleniach z zakresu pracy z dziećmi dwujęzycznymi, wykorzystania metod aktywizujących i rozwijania działań kreatywnych w przedszkolu, oraz wykorzystaniu ruchu i muzyki w nauczaniu przedszkolnym.

Związana z PASS od 2012 roku. Od 2017 do 2021 pełniła funkcję prezesa stowarzyszenia Polish Abroad, oraz była wolontariuszem, wspomagającym nauczycieli oraz uczniów, dzięki czemu zdobyła doświadczenie i praktyczne umiejętności w pracy z dziećmi na wszystkich poziomach kształcenia. Po zakończeniu kadencji, od 2021 pracowała jako osoba wspomagająca nauczyciela (klasy nauczania zintegrowanego oraz przedszkolne), oraz jako nauczyciel rytmiki.

mgr Agnieszka Łuczak

– Koordynator PA i nauczyciel zastępczy

Absolwentka studiów pierwszego stopnia na uniwersytecie Adama Mickiewicza, specjalizacja filologia angielska ze specjalizacją nauczycielską i drugiego stopnia na Ulster University w Irlandii Północnej, specjalizacja nauczanie języka angielskiego jako obcego oraz od niedawna magister programowania komputerowego. Związana z Polish Abroad od maja 2011 i jako wolontariusz koordynująca jej działania.

Jest absolwentką kursów kwalifikacyjnych z zakresu nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII, nauczania wiedzy o Polsce w szkole podstawowej i liceum ogólnokształcącym. Brała udział w konferencjach, kursach doskonalących i szkoleniach z tematyki dwujęzyczności oraz wykorzystania technologi informacyjno-komunikacyjnych w szkole.

Asystenci wspomagający:
mgr Paulina Callan

Wolontariusze:
p. Wiktoria Romanowska
p. Krystian Jasiński

Prowadzący kółka zainteresowań:

Rytmika – p. Ewa Korzeniewska

Szachy – p. Kamil Marchlewicz

Kółko wiedzy o Polsce – mgr Paulina Zalewska-Oriola

Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze (świetlica) – mgr Agnieszka Cyrulska

Opiekunowie biblioteki szkolnej:

p. Anna Stefańska-McElwee

p. Kamila Parkinson